20.11.10

"Wąsów zapuszczać nie wolno"


Test kompetencyjny dla absolwentów przedszkoli / Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa

_____
Kilka znajomych osób już wkrótce pójdzie do zerówki. Osoby te powinny się zawczasu zapoznać z zasadami obowiązującymi w szkole. Dlatego dziś:

PRZEPISY DLA UCZNIÓW
zatwierdzone przez Radę Wychowania Publicznego.
(fragmenty)

1. Uczniowie przychodzić zawsze powinni do szkoły w godzinach wyznaczonych, bez najmniejszego spóźniania się.
2. Jeżeli który z uczniów nie będzie mógł przyjść do klassy, winien przysłać świadectwo od rodziców lub opiekunów wyrażające przyczyny, dla których przybydź nie mógł.

3. Każdy uczeń przychodzić powinien do klassy czysto ubrany, o ile stan jego dozwala; suknie, chociażby i przechodzone były, mają bydź należycie wyczyszczone, również jak obuwie, twarz i ręce umyte, włosy ostrzyżone i uczesane, paznogcie obcięte. Wąsów zapuszczać nie wolno.

4. Uczeń przed przybyciem do szkoły, winien naprzód podług ustanowionego porządku iść do kościoła, następnie zająć swoje miejsce w klassie, i położyć gdzie należy swoje rzeczy.

(...)

8. Nim przyjdzie nauczyciel do klassy, lub gdy się oddali z niej podczas lekcyi, uczniowie siedzieć mają spokojnie, i zajmować się swoim przedmiotem.

9. Gdy nauczyciel wykłada lekcyją, uczniowie słuchać powinni z największą uwagą; rozmowy wszelkiej, a tem bardziej swawoli surowo zabrania się.

10. Na zapytanie czynione przez nauczyciela, uczniowie nie powinni sami wyrywać się z odpowiedzią, lecz ten tylko ma odpowiadać, kto bedzie zapytany. Uczeń chcący zapytać się o co, lub mówić, da znak przez podniesienie ręki i oczekiwać będzie pozwolenia nauczyciela.

11. Najsurowiej zakazują się w klassach: wszelkie głośne rozmowy, krzyk, śmiech, tupanie nogami, chodzenie po ławkach i inne nieprzyzwoite postępki.

12. Nie wolno wychodzić z klass podczas lekcyi bez koniecznej potrzeby i zezwolenia.

13. Gdy zadzwonią na zmianę lekcyj, lub na ukończenie klass, uczniowie nie powinni się wcale ruszać z miejsca, lecz oczekiwać pozwolenia na to nauczyciela.
_____
Każdy z czytelników wie, że "rozpuszczenie młodzieży szkolnej wieku naszego wychodz(i) poza wszelkie granice". Przyczyną tego stanu rzeczy jest "mylne, lecz dla teraźniejszych wyobrażeń ponętne zdanie, iż z dziećmi jak najłagodniej obchodzić się potrzeba."

A przecież, tylko rózga "ojcowską ręką i z rozsądkiem użyta, zdolna (jest) utrzymać dzieci w zbawiennej bojaźni, zasłonić je od szkodliwych wrażeń i wykorzenić złe skłonności, które od samej kolebki walczą już w dziecięciu dla wybicia się na wolność..."

Nic dodać, nic ująć. Wszystkie cytaty pochodzą z dzieła "Powody jakie skłoniły do uzupełnienia przepisów Karności Szkolnej, z dodaniem Instrukcyj dla tejże Zwierzchności, tudzież dla uczniów". Warszawa, 1835.
_____
Całość dostępna w cyfrowych zbiorach Biblioteki Narodowej (tutaj >)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz